top of page
Horizontaal logo.png

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

BV RINAN is een onderneming dewelke een instituut uitbaat voor lichaamstherapie, lichamelijk welzijn en medische welness. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van en op elke overeenkomst gesloten tussen de klant en BV RINAN. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.

 

2. Maken van een afspraak

De klant kan een afspraak maken via online boeking op de website. De boeking wordt door de BV RINAN steeds bevestigd via mail aan de klant. 

 

3. Kennisname en aanvaarding

Op het moment van de boeking door de klant is deze verplicht onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden. Op dat moment wordt de klant aldus geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar op de website van de BV RINAN, zodat de algemene voorwaarden achteraf eenvoudigweg kunnen worden geraadpleegd.

 

4. Prijzen

Alle prijzen en eventuele bijhorende kosten staan steeds vermeld op de website. Mogelijke fouten en/of vergissingen met betrekking tot de prijzen binden BV RINAN niet. De definitieve prijzen zijn de prijzen welke zijn weergegeven op het moment van boeking.

 

5. Betaling

Alle verschuldigde sommen ten gevolge van de boeking worden ter plaatse betaald op het moment van de afspraak. Men kan betalen via kaart of payconiq.

 

6. Verzakingsrecht

De klant, in zijn hoedanigheid als consument, heeft bij een aankoop voor niet-beroepsmatig gebruik, het recht aan de BV RINAN mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, uiterlijk 24 uur voor de start van de behandeling. De klant wijzigt zelf de geboekte dienst minimum 24 uur op voorhand, en dit enkel online via de annulatie in de bevestigingsmail. In voorkomend geval heeft de klant de keuze om de betaalde bedragen terug te vragen, dan wel het krediet te gebruiken voor een toekomstige boeking.

 

7. Annulatie of vertraging door de klant

Wijzigen van afspraken kan, mits 24 uur op voorhand online doorgegeven via de reschedule link in de laatste ontvangen bevestigingsmail.  In geval van annulatie of wijziging minder dan 24 uur voor aanvang van de afspraak verliest de klant zijn recht op terugbetaling.

Wanneer u door omstandigheden te laat komt en uw afspraak niet meer kan doorgaan, gelden dezelfde regels als wanneer u laattijdig cancelt. Indien uw afspraak nog wel kan doorgaan, maar met minder behandeltijd, dient u toch de volledige prijs te betalen.

 

8. Annulatie door de BV RINAN

Indien de BV RINAN de behandeling annuleert minder dan 1 dag voor de gemaakte afspraak heeft de klant, bovenop terugbetaling van zijn behandeling, recht op een volgende behandeling aan 25% korting. Wanneer de BV RINAN de overeenkomst annuleert meer dan 2 dagen voor de gemaakte afspraak heeft de klant enkel recht op een terugbetaling van de reeds betaalde sommen.

 

9. Overmacht

Onder overmacht vallen alle omstandigheden buiten de wil of toedoen van de BV RINAN waardoor tijdige nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verwacht, ongeacht of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.  Van overmacht is sprake ingeval van verhindering door vertraging in aanvoer van grondstoffen, hulpgoederen, brand, overstroming, vorst, regen en andere bedrijfsstoornissen zoals bedrijfsbezettingen en ziektes.

De tijdelijke opschorting van de levering van diensten door overmacht brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich mee dat de oorspronkelijk voorziene datum in gemeenschappelijk overleg zal verplaatst worden, zonder dat de klant recht heeft op enige schadevergoeding.

 De definitieve onmogelijkheid omwille van overmacht om de diensten te leveren brengt met zich mee dat de BV RINAN de overeenkomst kan ontbinden zonder dat de klant zich, bovenop terugbetaling van de reeds betaalde bedragen, kan beroepen op enige schadevergoeding en/of verbrekingsvergoeding.

 

10. Aansprakelijkheid van BV RINAN

De BV RINAN sluit elke contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid ten opzichte van haar klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar klanten voor opzet. Elke klant is verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Noch de BV RINAN, noch haar aangestelden, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen van de klant.

 

11. Gebruik van de inrichting

Indien er schade wordt aangericht aan de inrichting of dingen worden ontvreemd, zullen de kosten van herstelling, reiniging of vervanging integraal worden doorgerekend aan de klant. Bij vaststelling van diefstal zal onmiddellijk de politie worden ingeschakeld. De BV RINAN behoudt ten allen tijde het recht om mensen te weigeren of uit de inrichting te ontzetten.

 

12. Privacy van de klant & GDPR

De BV RINAN verbindt er zich toe om de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016  en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in acht te nemen.

De door de koper in het kader van de boeking meegedeelde persoonsgegevens worden uitsluitend aangewend voor doeleinden die verband houden met de totstandkoming en de uitvoering van het overeenkomst, behoudens ingeval de klant voor andere doeleinden uitdrukkelijk diens toestemming verleent.

De BV RINAN verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die zij van de klant ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en het verzenden van nieuwsbrieven.

Meer informatie over de manier waarop de BV RINAN persoonsgegevens verwerkt vindt u op de [website] kan u via e-mail opvragen (puresaltlabo@gmail.com).

 

13. Diversen

De eventuele nietigheid van een deel van onderhavige algemene voorwaarden brengt op generlei wijze de nietigheid van het geheel van onderhavige algemene voorwaarden met zich mee. Partijen verbinden er zich toe om een nietige bepaling desgevallend te vervangen door een geldige bepaling, die zo nauw mogelijk bij de bedoeling der partijen aansluit.

Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk eventueel geschil zal worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de BV RINAN.

bottom of page